سنت لوسیا - اقتصاد

سنت لوسیا - اقتصاد

چهار بستر سرمایه گذاری ما فرصت های بهتری را با اقتصاد خوب برای تجارت خود فراهم می کند. گردشگری تقریباً 65 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و به عنوان بالاترین سرمایه گذار ارزی تعیین شده است.

دومین صنعت پیشرو در سنت لوسیا کشاورزی است. 

سنت لوسیا در سال 15 مالیات بر ارزش افزوده 2017 درصدی را اجرا کرد و این کشور را به عنوان آخرین کشور در کارائیب شرقی انجام داد. در فوریه 2017 سنت لوسیا مالیات بر ارزش افزوده را به 12.5 درصد کاهش داد.