تابعیت اوراق قرضه دولت سنت لوسیا

تابعیت اوراق قرضه دولت سنت لوسیا


تابعیت از طریق سرمایه گذاری می تواند از طریق خرید اوراق قرضه دولتی بدون بهره انجام شود. این اوراق باید ثبت شده و به مدت 5 (XNUMX) سال از تاریخ انتشار اول به نام متقاضی باقی بمانند و نرخ بهره را جذب نکنند.

تابعیت اوراق قرضه دولت سنت لوسیا

پس از تأیید درخواست تابعیت از طریق سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی ، حداقل سرمایه گذاری زیر لازم است:

  • متقاضی به تنهایی متقاضی: 500,000،XNUMX دلار آمریکا
  • متقاضی متقاضی با همسر: 535,000،XNUMX دلار آمریکا
  • متقاضی متقاضی با همسر و حداکثر دو (2) وابسته واجد شرایط دیگر: 550,000،XNUMX دلار آمریکا
  • هر یک از واجد شرایط های اضافی: 25,000 دلار آمریکا