تابعیت قانون لوسیا

تابعیت قانون لوسیا

برنامه تابعیت سنت لوسیا توسط سرمایه گذاری در دسامبر 2015 و پس از تصویب قانون شماره 14 2015 ، قانون شهروندی توسط سرمایه گذاری در 24 اوت 2015 آغاز شد. هدف از این قانون این است که افراد بتوانند با ثبت نام ذیل تابعیت سنت لوسیا را بدست آورند. یک سرمایه گذاری واجد شرایط در سنت لوسیا و برای موارد مرتبط ..